15 de març, 2010

Què són els anticossos?

Els anticossos, també coneguts com immunoglobulines, són unes proteïnes que contenen grups glúcids. Es poden trobar de manera soluble a la sang dels vertebrats. La seva funció principal és identificar i neutralitzar elements extranys com ara bacteries, virus o paràsits, mitjançant el que els coneix com a sistema immunitari.

Estructura

L'anticòs està constituït per unitats estructurals bàsiques, cadascuna d'elles amb dues cadenes pesades i dues cadenes lleugeres (més petites).
Són sintetitzats per un tipus de leucòcit (glòbul blanc), anomenat limfòcit B. Hi ha cinc tipus diferents descrits en mamífers que tenen funcions diferents:
- IgA (forma dímers): es troba a les mucoses, com ara al tub digestiu, tracte respiratòri i tracte urogenita. Evita la colonització de patògens. També es pot trobar a la saliva, llàgrimes i llet.
- IgD (forma monòmers): la seva funció consisteix principalment en servir de receptor d'antígens en els limfòcits B que no han sigut exposats als antígens patogènics. La seva funció està poc definida.
- IgE (forma monòmers): S'uneix a l'al·lergè i desencadena l'alliberació d'histamina dels mastòcits i basòfils (altres tipus cel·lulars) i està implicat en els processos d'al·lèrgia. També protegeixen contra paràsits.
- IgG (forma monòmers): Té quatre formes diferents i totes elles proporcionen la major part de protecció immunitària basada en anticossos (immunitat adquirida vs immunitat innata). És l'únic l'anticòs capaç de creuar la placenta per proporcionar al fetus immunitat passiva.
- IgM (forma pentàmers): S'expressa a la superfície dels limfòcits B. Elimina els patògens en els estadis primerencs de la resposta immune mediada per limfòcits B, fins que s'aconsegueixen els suficients antocossos IgG.

Encara que l'estructura general de tots els anticossos és molt semblant, una petita regió de la proteïna és extremadament variable, el que permet que existeixin milions d'anticossos diferents, cadascun lleugerament diferent. Aquesta regió s'anomena regió hipervariable. Cadascuna d'aquestes variants (epítops) poden unir-se a un antígen diferent i per tant reconèixer patògens diferents. D'aquesta manera el nostre cos es pot protegir d'atacs de patògens externs, produïnt anticossos que reconeixen específicament al patògen que ha entrat al nostre cos, i mitjançant diferents mecanismes, que els anticossos activen, es destrueix el patògen.

2 comentaris:

Copyright Text

"Bon Dia Ciència"

Arxiu del blog